JVR Tecmar


Contact
Naaldwijk
The Netherlands

info@jvrtecmar.nl
+31624378295

Vital Oxidizer

De Vital Oxidizer is het goedkoopste systeem dat uw irrigatiesysteem reinigt van algen en schimmels op een natuurlijke manier zonder dat er waterstof peroxide of chloor gebruikt wordt en tevens het water verrijkt met zuurstof.

Het belangrijkste doel van de Vital Oxidizer is de zuurstof voorziening in het wortel milieu.

Bacteriën, algen, schimmels en gisten kunnen rijkelijk floreren in het watersysteem van een kwekerij. Afhankelijk van de aanwezigheid van onder meer zouten, organisch materiaal, warmte en verblijftijd wordt het zuurstof gehalte in het water door het zuurstofverbruik van deze algen en organische stoffen verlaagd.

Hierdoor ontstaat een anoxische situatie die ongunstig is voor de wortels van de planten. Er ontstaat juist een gunstig milieu voor ziekte kiemen om welig te groeien. Door nu gebruik te maken van het venturie systeem kunnen we het zuurstof gehalte in het water verhogen. Onze Vital-Oxidizer zuigt via een venturie systeem de zuurstof in het water. De venturie geeft de zuurstof een speciale werveling waardoor de zuurstof beter aan het water gebonden wordt zodanig dat het water qua zuurstofgehalte op/of tegen de 100% wordt. De zuurstof zorgt voor een natuurlijk evenwicht in het water en in het wortel milieu. De organische vervuiling wordt afgebroken in de wateropslag tanks en in het leidingsysteem en in het wortelmilieu.

In het begin zal de kweker zijn leidingen extra goed in de gaten moeten houden afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling in het systeem. Via spuien van het vuil kunnen verstoppingen in het systeem voorkomen worden.

De voedingsbodem voor de ziekte kiemen zal dan worden afgebroken, waardoor ook het ziektekiemencijfer naar beneden gaat. De organische vervuiling kan gemeten worden door een redox-meter of met een nitriet test. Als het nitriet gehalte 0 mg/ltr is zijn alle algen afgebroken. De hoeveelheid ziektekiemen kan gemeten worden door een DNA scan van het water of het substraat te laten maken.

De praktijk wijst uit dat er geen producten zoals chloor of aan verwanten producten en waterstof peroxide en ozon meer nodig zijn.

Resultaat minder zorgen voor de kweker en een beter kweekresultaat.

Betere wortels geeft een betere kwaliteit van de gewassen.

U kan meten aan nitriet gehalte in het water of het systeem aanstaat.

5 jaar ervaring in allerlei gewassen.

Dus een win-win situatie.

Vervuild met ijzer voorbeeld zonder Vital Oxidizer

Daarna brandschoon voorbeeld zonder Vital Oxidizer

Er heeft een artikel gestaan in Onder Glas over onze venturie bij Bunnink Plants

info@jvrtecmar.nl
+31624378295


English

The Vital Oxidizer is the cheapest system that cleans your irrigation system from algae and fungi in a natural way without using hydrogen peroxide or chlorine and also enriching the water with oxygen.

The main purpose of the Vital Oxidizer is the oxygen supply in the root environment.

Bacteria, algae, fungi and yeasts can flourish richly in the water system of a nursery. Depending on the presence of, among other things, salts, organic material, heat and residence time, the oxygen content in the water is reduced by the oxygen consumption of these algae and organic substances.

This creates an anoxic situation that is unfavorable for the roots of the plants. On the contrary, a favorable environment is created for germs to grow abundantly. By now using the venturi system we can increase the oxygen content in the water. Our Vital-Oxidizer sucks the oxygen in the water through a venturi system. The venturi gives the oxygen a special swirl, so that the oxygen is better bound to the water in such a way that the water becomes about 100% in terms of oxygen content. The oxygen provides a natural balance in the water and in the root environment. The organic pollution is broken down in the water storage tanks and in the piping system and in the root environment.

In the beginning, the grower will have to keep an eye on his pipes, depending on the amount of pollution in the system. Clogging the dirt can prevent blockages in the system.

The nutrient medium for the germs disease will then be broken down, so that the germ count also goes down. The organic pollution can be measured by a redox meter or with a nitrite test. If the nitrite content is 0 mg / l, all algae are broken down. The amount of germs can be measured by having a DNA scan made of the water or the substrate.

Practice shows that products such as chlorine or related products and hydrogen peroxide and ozone are no longer needed.

Result less worry for the grower and a better breeding result.

Better roots gives a better quality of the crops.

You can measure the nitrite content in the water or the system is switched on.

5 years of experience in all kinds of crops.

So a win-win situation.

info@jvrtecmar.nl
+31624378295


Deutsch

Der Vital Oxidizer ist das billigste System, das Ihr Bewässerungssystem auf natürliche Weise von Algen und Pilzen befreit, ohne Wasserstoffperoxid oder Chlor zu verwenden und das Wasser mit Sauerstoff anzureichern.

Der Hauptzweck des Vital Oxidizer ist die Sauerstoffversorgung in der Wurzelumgebung.

Bakterien, Algen, Pilze und Hefen können im Wassersystem eines Kindergartens reichlich gedeihen. Je nach Vorhandensein von ua Salzen, organischem Material, Wärme und Verweilzeit verringert sich der Sauerstoffgehalt im Wasser durch den Sauerstoffverbrauch dieser Algen und organischen Substanzen.

Dies führt zu einer für die Wurzeln der Pflanzen ungünstigen anoxischen Situation. Im Gegenteil, es wird ein günstiges Umfeld geschaffen, in dem die Keime reichlich wachsen können. Durch die Verwendung des Venturi-Systems können wir den Sauerstoffgehalt im Wasser erhöhen. Unser Vital-Oxidator saugt den Sauerstoff im Wasser über ein Venturi-System an. Das Venturi verleiht dem Sauerstoff eine besondere Verwirbelung, damit der Sauerstoff besser an das Wasser gebunden wird und das Wasser einen Sauerstoffgehalt von etwa 100% aufweist. Der Sauerstoff sorgt für ein natürliches Gleichgewicht im Wasser und in der Wurzelumgebung. Die organische Verschmutzung wird in den Wasserspeichern und im Rohrleitungssystem sowie in der Wurzelumgebung abgebaut.

Zu Beginn muss der Züchter je nach Verschmutzungsgrad im System ein genaues Auge auf seine Rohre haben. Das Verstopfen des Schmutzes kann Verstopfungen im System verhindern.

Das Nährmedium für die Keimkrankheit wird dann abgebaut, so dass auch die Keimzahl sinkt. Die organische Verunreinigung kann mit einem Redox-Messgerät oder mit einem Nitrit-Test gemessen werden. Bei einem Nitritgehalt von 0 mg / l werden alle Algen abgebaut. Die Menge der Keime kann gemessen werden, indem ein DNA-Scan des Wassers oder des Substrats durchgeführt wird.

Die Praxis zeigt, dass Produkte wie Chlor oder verwandte Produkte sowie Wasserstoffperoxid und Ozon nicht mehr benötigt werden.

Das Ergebnis sind weniger Sorgen für den Erzeuger und ein besseres Zuchtergebnis.

Bessere Wurzeln sorgen für eine bessere Qualität der Pflanzen.

Sie können den Nitritgehalt im Wasser messen oder das System ist eingeschaltet.

5 Jahre Erfahrung in allen Arten von Kulturpflanzen.

Also eine Win-Win-Situation.


info@jvrtecmar.nl
+31624378295